Privacybeleid

Quintera Software B.V. (hierna genoemd: Quintera), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergeven in deze privacyverklaring. Wij doen wat nodig is om uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk te behandelen. Via deze Privacyverklaring geven we duidelijkheid over wat wij met persoonsgegevens doen.

Toepasselijkheid Privacyverklaring
Deze privacyverklaring geldt voor alle personen van wie Quintera persoonsgegevens verwerkt, waaronder klanten, potentiële klanten met wie Quintera contact heeft gelegd of wil leggen, bezoekers van de website ontvangers van nieuwsbrieven en commerciële e-mails en alle andere personen die contact opnemen met ons of van wie wij persoonsgegevens verwerken.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Wij verwerken hiervoor gegevens zoals uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, e-mail, telefoonnummers en dergelijke.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij kunnen bij een wettelijke verplichting uw BSN verwerken of om een kopie van uw identiteitsbewijs vragen.

Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken
Voor diverse doeleinden verwerken de volgende gegevens:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst waarin u ons opdracht heeft verstrekt.
  Wij noteren in ieder geval uw naam en contactgegevens ter uitvoering van de overeenkomst. In sommige gevallen kunnen wij u bijvoorbeeld om een kopie van uw identiteitsbewijs en/of uw BSN vragen in verband met een wettelijke verplichting.
 • Het uitvoeren van een overeenkomst waarin wij u opdracht hebben verstrekt.
  Wij noteren in ieder geval uw naam en contactgegevens ter uitvoering van de overeenkomst. In sommige gevallen kunnen wij u bijvoorbeeld om een kopie van uw identiteitsbewijs en/of uw BSN vragen in verband met een wettelijke verplichting.
 • Het onderhouden van contact met u.
  Uw contactgegevens worden bijgehouden in ons systeem en kunnen worden gebruikt voor telefonisch contact, updates, het verzenden van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor events en seminars en het toezenden van informatie.
 • Het verbeteren van onze product- en diensteninformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties.
 • Het uitvoeren en analyseren van klanttevredenheidsonderzoeken.
  Wij kunnen u vragen om mee te werken aan een klanttevredenheidsonderzoek. Deelname hieraan is vrijwillig. Voorafgaand aan ieder onderzoek ontvangt u informatie over de werkwijze en hoe wij met uw gegevens omgaan.
 • Het verbeteren en beveiligen van onze website www.wpcalc.nl.
 • Het maken van gebruikersstatistieken.
  Gebruikersstatistieken stellen ons in staat een beeld te krijgen van onder meer de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het ‘click’-gedrag. Het betreft generieke rapportages, zonder informatie over individuele personen. De verkregen informatie gebruiken wij om de website te verbeteren.
 • Bedrijfsbeveiliging.
  Indien u ons kantoor bezoekt kunnen er camerabeelden worden gemaakt ten behoeve van de veiligheid van onze mensen en het trachten te voorkomen van diefstal. Camerabeelden worden in beginsel na 10 dagen vernietigd.

 

Rechtsgrond van de verwerking
Wij verwerken persoonsgegevens op basis van een van de volgende rechtsgronden:

 • Toestemming
  Wanneer wij u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u heeft deze toestemming verleend, dan heeft u ook altijd het recht om deze toestemming in te trekken.
 • Uitvoering overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst
  Wanneer tussen u en Quintera een overeenkomst wordt gesloten of in de aanloop daarvan verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor de uitvoering daarvan noodzakelijk is. U heeft het recht om verwerking van persoonsgegevens te weigeren. Wij kunnen dan niet tot uitvoering van de overeenkomst overgaan.
 • Wettelijke verplichting
  In sommige gevallen kunnen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs en/of uw BSN vragen in verband met een wettelijke verplichting. U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te weigeren. Wij kunnen dan niet tot uitvoering van de overeenkomst overgaan.
 • Gerechtvaardigd belang
  Wij kunnen ook persoonsgegevens verwerken indien sprake is van een gerechtvaardigd belang en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy.

 

Verwerkers
Alleen onze medewerkers die uw persoonsgegevens nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren, hebben rechtstreekse toegang tot uw gegevens in onze systemen. Al onze medewerkers zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

Wij verstrekken alleen persoonsgegevens aan derden wanneer dit op grond van de wet is toegestaan en noodzakelijk is of ter uitvoering van de overeenkomst. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) stelt. Wij geven geen gegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens een bezoek van een website op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Onze website maakt gebruik van functionele cookies. Deze zijn nodig om de website te laten functioneren. Ook gebruiken wij analytische cookies. Deze leggen vast hoe bezoekers onze website gebruiken. Op deze manier kunnen wij websitebezoekers beter begrijpen. Hiervoor gebruiken we de dienst Google Analytics. De verzamelde gegevens zijn volledig anoniem. Ook bestaat de kans dat derde partijen zoals Facebook en LinkedIn cookies kunnen plaatsen, omdat wij de mogelijkheid bieden om content te delen. Wij hebben hier geen invloed op.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. Daarbij zullen wij ons houden aan de wettelijke bewaartermijnen. De duur van deze bewaartermijn verschilt per dienst.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Daarom nemen we technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer wij bij de verwerking verwerkers inschakelen, dan spreken we met deze partijen af dat ze minimaal gelijkwaardige maatregelen treffen. Als ondanks de beveiligingsmaatregelen toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen.

Uw rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt ons ook vragen om te zorgen dat uw persoonsgegevens aan een andere partij worden overgedragen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens. U kunt een brief sturen naar: Quintera Software, t.a.v. Verwerking persoonsgegevens, Dr. Obe Postmastraat 1, 8602 XV Sneek.

Om zekerheid te hebben dat uw verzoek, bezwaar, klacht of vraag daadwerkelijk door u is gedaan, dient u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te zenden, waarbij uw pasfoto, machine readable zone (strook met nummers onderaan uw paspoort), het paspoortnummer en uw BSN onleesbaar zijn gemaakt. Wij zullen binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Aanpassing Privacyverklaring
Wij kunnen deze Privacyverklaring aanpassen wanneer er iets verandert in onze bedrijfsactiviteiten of wanneer de regelgeving wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om deze Privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken wanneer u onze website bezoekt of gebruik maakt van onze diensten. Deze tekst is voor het laatst aangepast op 19 mei 2018.